Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitter
De WMO-Raad | Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 Doelstelling


De WMO-raad behartigt de collectieve belangen van mensen die een beroep doen op de  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door gevraagd en ongevraagd signalen en of advies te geven over beleid en uitvoering met betrekking tot de WMO aan de raad en/of het college.
Het functioneren, de verantwoordelijkheid en rechten en plichten van de WMO-raad zijn vastgelegd in de verordening WMO-Raad, welke te allen tijden leidend is ten opzichte van dit huishoudelijk reglement.  


Artikel 2 Functieverdeling


2.1 De WMO-raad kiest een “onafhankelijk”voorzitter, wat wil zeggen dat de voorzitter niet verbonden is aan een organisatie of doelgroep, een professioneel secretaris en een penningmeester. In één persoon, niet zijnde de voorzitter, kunnen twee functies verenigd zijn. De functieverdeling wordt ter kennis gebracht aan de leden van de clusters en gemeente.

2.2 De WMO-raad wordt in haar proces en inhoudelijk ondersteund door een professioneel secretaris, welke gefaciliteerd wordt door de gemeente.
Deze persoon heeft eveneens geen stemrecht.

2.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de WMO-raad. Hij draagt zorg voor de naleving van dit reglement en ziet erop toe dat de WMO-raad zijn taak uitvoert conform de afspraken die in de verordening WMO-raad tussen WMO-raad en gemeente zijn vastgelegd.

2.4 Omdat de WMO-raad werkt met een onafhankelijk voorzitter, heeft de voorzitter geen stemrecht bij besluitvorming.

2.5 Naast de voorzitter kiest de WMO-raad uit zijn midden een vice-voorzitter.

2.6 De leden van de WMO-raad worden op hun beurt gekozen door de clusters. Per cluster worden twee personen gekozen om deel te nemen in de WMO-raad.

2.7 De professioneel secretaris draagt zorg voor het opstellen en verzenden van de agenda met eventuele bijbehorende vergaderstukken, het notuleren tijdens vergaderingen, het opvragen en eventueel verzenden van benodigde informatie, het inrichten en bijhouden van een dossier en alle overige voorkomende secretariaatswerkzaamheden.

2.8 De professioneel secretaris draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn opvolger.

2.9 De penningmeester is belast met het beheer van de materiële middelen van de WMO-raad en draagt zorg voor het tijdig opstellen van de begroting en het financiële jaarverslag van de WMO-raad.

2.10 De penningmeester draagt bij het neerleggen van zijn functie alle bij de functie behorende bescheiden in goede staat over aan zijn opvolger.


Artikel 3 Clusters


3.1 Onder de WMO-raad vallen zeven clusters met elk hun eigen aandachtsgebied.
Per cluster worden twee vertegenwoordigers gekozen, die zitting hebben in de WMO-raad. De clusterleden en maximaal twee zittende WMO-raadleden kiezen de clustervertegenwoordigers na schriftelijke stemming.

3.2 In ieder cluster worden twee plaatsvervangers aangewezen voor de vertegenwoordigers in de WMO-raad.

3.3 De leden van de WMO-raad zijn in die hoedanigheid niet werkzaam/verbonden aan een professionele organisatie die diensten aanbiedt binnen de prestatievelden van de Wmo.

3.4 In de clusters kunnen wel personen deelnemen die werkzaam/verbonden zijn aan een professionele organisatie die diensten aanbiedt binnen de Wmo prestatievelden, indien de clusterleden dit wenselijk achten.

3.5 De WMO-raad wordt gevoed door de clusters. Hierin nemen belangenbehartigers en
ervaringsdeskundigen deel die knelpunten en ideeën inventariseren i.v.m. voorbereidende  
beleidsadviezen .

3.6 De verschillende clusters zullen waar dit functioneel is samenwerken.


Artikel 4 Bijeenroeping WMO-raad


4.1 De WMO-raad bepaalt zelf wanneer zij bijeen komt, afhankelijk van de te agenderen onderwerpen.

4.2 De professioneel secretaris roept de WMO-raad bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. In overeenstemming met de leden van de WMO-raad gebeurt dit ofwel schriftelijk ofwel via email. Deze dient, behalve in zeer spoedeisende gevallen, ten minste een week voor de vergadering te worden verzonden, samen met de agenda voor de vergadering en eventuele andere vergaderstukken.


Artikel 5 Agendering


5.1 De agenda voor een vergadering van de WMO-raad wordt opgesteld door de professioneel secretaris in overleg met de voorzitter.

5.2 De agenda wordt ter kennisgeving gebracht aan de gemeente op de datum waarop deze aan de leden van de WMO-raad wordt gezonden.


Artikel 6 Aanwezigheid van derden


6.1 De vergaderingen van de WMO-raad zijn openbaar, tenzij de WMO-raad, op basis van de te bespreken onderwerpen, besluit tot een besloten vergadering, ofwel de gehele vergadering ofwel een deel van de vergadering.

6.2 De WMO-raad kan deskundigen en belanghebbenden uitnodigen om een vergadering van de WMO-raad geheel of gedeeltelijk bij te wonen.


Artikel 7 Besluitvorming


7.1 De WMO-raad tracht te adviseren op basis van consensus, wordt dit niet bereikt dan wordt er gestemd.

7.2 leder lid van de WMO-raad heeft stemrecht, tenzij in dit reglement anders wordt bepaald (zie artikel 2.3).

7.3 Alleen wanneer minimaal 2/3e van de WMO-raad aanwezig is kan er gestemd worden.

7.4 De WMO-raad beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

7.5 Omdat gestreefd wordt naar consensus kunnen leden die niet aanwezig zijn ook geen stem uitbrengen.

7.6 Wanneer een vertegenwoordiger van een cluster niet aanwezig kan zijn gedurende een stemming van de WMO-raad, kan de plaatsvervanger uit het betreffende cluster in zijn of haar plaats een stem uitbrengen.

7.6 Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de WMO-raad besluit dat schriftelijk gestemd zal worden.

7.7 Mocht de WMO-raad het nodig achten dan kunnen andere inzichten als voetnoot of als kanttekening in het advies worden meegenomen.

7.8 Wanneer bij een keuze tussen personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Bij deze herstemming is degene gekozen, die dan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken beslist het lot.


Artikel 8 Verslaglegging


8.1 De secretaris maakt van iedere vergadering van de WMO-raad een verslag. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de WMO-raad voorgelegd.


Artikel 9 Vertegenwoordiging


9.1 De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de WMO-raad in rechte te vertegenwoordigen.

9.2 De voorzitter is bevoegd de WMO-raad buiten rechte te vertegenwoordigen. De WMO-raad kan de bevoegdheid om hem buiten rechte te vertegenwoordigen ook toekennen aan andere leden van de WMO-raad. Aan deze bevoegdheid kan de WMO-raad voorwaarden en beperkingen stellen.


Artikel 10 Commissies


10.1 De WMO-raad kan commissies instellen wanneer hij dit voor de vervulling van zijn taak nodig acht. Een commissie kan worden ingesteld:
ter voorbereiding van door de WMO-raad te behandelen aangelegenheden;
ter behandeling van door de WMO-raad aangewezen aangelegenheden.

10.2 Wanneer de WMO-raad een commissie instelt, brengt hij dit ter kennis aan de gemeente. Hierbij worden de taak en de samenstelling van de betreffende commissie vermeld.

Artikel 11 Werkplan en jaarverslag


11.1 De WMO-raad stelt jaarlijks, uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar, zijn werkplan vast voor het komende jaar.

11.2 De WMO-raad stelt jaarlijks een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.

11.3 Het werkplan en het jaarverslag worden ter kennis gebracht aan de gemeente.


Artikel 12 Schorsing en ontslag


12.1 De WMO-raad kan met tweederde meerderheid besluiten een lid voor schorsing voor te dragen aan het college van B&W als voortzetting van zijn deelname aan de WMO-raad in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

12.2 Een besluit tot voordracht aan het college van B&W voor schorsing wordt niet genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid gesteld is zich hiertegen te verdedigen.

12.3 Het besluit over de schorsing ligt bij het college van B&W.

12.4 Een schorsing duurt drie maanden, tenzij de WMO-raad het college van B&W verzoekt de schorsing eerder te beëindigen.

12.5 In de derde maand van de schorsing beslist de WMO-raad of het geschorste lid aan het college wordt voorgedragen voor ontslag. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn op dit besluit van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “schorsen” gelezen wordt “ontslaan” en voor “schorsing”: “ontslag”.

12.6 Als besloten wordt het geschorste lid niet te ontslaan eindigt daardoor de schorsing.


Artikel 13 Materiële middelen


13.1 De materiële middelen van de WMO-raad kunnen bestaan uit:
a. een bijdrage van de gemeente  
b. andere inkomsten

13.2 De WMO-raad stelt jaarlijks een begroting vast.

13.3 De WMO-raad stelt jaarlijks een financieel jaarverslag vast.


Artikel 14 Zittingsduur leden van de WMO-raad


14.1 De zittingsduur van telkens de helft van de leden is, behoudens de eerste zittingsperiode en tussentijds aftreden, gelijk aan de zittingsduur van de Gemeenteraad. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal 4 jaar.

14.2 Om continuïteit in de WMO-raad te waarborgen treedt van ieder cluster de helft van de leden van de Wmo-raad telkens gelijktijdig af en zijn meteen herkiesbaar, doch blijven in functie totdat zij zijn herbenoemd, dan wel nieuwe leden zijn benoemd.
De eerste helft van de leden zal dus 2 jaar na het vaststellen van dit reglement aftreden, doch meteen herkiesbaar zijn voor een termijn van 4 jaar.
De WMO-raad beslist zelf welke helft als eerste af zal treden, maar heeft dit minimaal één jaar voor de datum van aftreden schriftelijk vastgelegd.

14.3 Elke plaatsvervanger van een lid van de WMO-raad neemt automatisch dezelfde rechten en plichten van zijn voorganger over, inclusief de zittingstermijn.


Artikel 15 Slotbepalingen


15.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de WMO-raad.

15.2 Dit reglement kan gewijzigd worden door de WMO-raad.
Wijziging is alleen mogelijk bij een meerderheid van 2/3e van de stemmen.


Vastgesteld door de WMO-raad tijdens zijn vergadering gehouden op 18 december 2013 te Raalte.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Aan de hiernaast afgedrukte tekst kunnen geen rechten worden afgedwongen. De officiele tekst ligt ter inzage bij de secretaris van de WMO-Raad. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier  

©2021 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.